รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบนโยบายการบริหารเชิงระบบแก่สถานีวิทยุ ม.ก. เมื่อที่ 24 ธันวาคม 2558
DSCF0561-2