มก. – กระทรวงเกษตร ฯ – ธกส. จับมือขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคการเกษตรด้วย Digital Economy
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
news_new2