ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559KAS_4409-2