นายกสภาฯ บรรยายพิเศษวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559KAS_2411