นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

37_183