นายกสภา ฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559KAS_5752