มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

KAS_7501_2