ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
การสรรหาผู้บริหาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
–  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ข้อบังคับ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
– ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนคณบดีและรองคณบดี new4
– ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑฺ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ new4

กลุ่มพนักงาน 

– ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ๒๕๖๒ new4
– ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ new4
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ new4
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ  อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ new4
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้องบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการให้ทุนนิสิตของมก.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฎิบัติหน้าที่แทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฎิบัติหน้าที่แทน พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
 – ข้อบังคับการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
 – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 –  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 – ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
– 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ – ข้อบังคับ – ประกาศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
ประกาศสภามหาวิทยาลัย – ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ มก. กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับ มก. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ข้อบังคับ มก. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับ มก. กลุ่มการศึกษาและนิสิต
ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐
 ข้อบังคับ new4
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอบ
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ new4
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมิณส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ new4
 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา และโครงการพิเศษ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ new4