นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อม คณะ ฯ และสื่อมวลชน
เยี่ยมเยือนและสานต่อความร่วมมือกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2559
20160121_111517