นายกสภา ฯ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557
KAS_7055