สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดอุทยานบัว
ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 255912778726_989605077776991_1589682766277996698_o