แต่งตั้งคณบดี/ผู้อำนวยการ
แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ new4
แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา new4
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 new4
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา new4
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา new4
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ new4
แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์

แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
แต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร
แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
แต่งตั้งรองอธิการบดี
แต่งตั้งรองอธิการบดี  new4
แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร new4
แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน new4
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 new4
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ new4
แต่งตั้งคณะกรรมกาสรรหาคณบดีคณะประมง new4
แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม new4
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม new4
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา แทนตำแหน่งที่ว่าง
 new4  
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๓ ราย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัมนาแห่ง มก.
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
🙂  🙂  🙂  🙂  🙂  🙂  🙂 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรกำแพงแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเข้าวาระที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผลการเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง

แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์