แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรกำแพงแสน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์