ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมแผนรับมือการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย
จากการเปิดใช้ถนนเลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
วันที่ 22 มีนาคม 2559

bangkhen5-2