นายกสภา ฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙IMG_6187-2