มก. ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และบุคลากร
วันที่ 14 มีนาคม 255911102015_770954016374427_730666298_n-2