นายกสภาฯ ร่วมเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10
และงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

AVS_2307