รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐชุดใหม่
โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีและคณะ ฯ
เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรก
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

DSC_1914