นายกสภา ฯ เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการเกษตรโคพันธุ์เนื้อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙IMG_0237_resize-2