รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. และประธานมูลนิธิ มก.
รับมอบทรัพย์สินมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

DSC_9102