นายกสภา ฯ เป็นประธานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

RR_16.1