ต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนา KU – CEO Dinner Talk ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
KAS_8414