นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559KAS_2898