นายกสภาฯ กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
KAS_8436