นายกสภาฯ เยี่ยมชมและพบปะบุคลากร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙IMG_0199_resize-2