รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาเกษตรกรไทย”
แก่ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559775117_1246043895423408_5733112358698574750_o