บรรยาย “การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ให้กับสมาชิกชมรม มก. อาวุโส ได้รับทราบถึงการบริหารงานแบบpage19 copy3
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
Untitled-1