รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มอบรางวัลการประกวด “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” TGDA 2016
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559KAS_6118