นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพิเศษ
“แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”
วันที่ 31 มีนาคม 2559

KAS_0434-2