นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิต
ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
84805