รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
รับมอบเงินสมทบกองทุน “ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

KAS_0826