นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

1M0A5070-2