นายกสภา มก. ดำเนินงานแบบ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (10 มิถุนายน 2558)
DSC_1353