นายกสภา ฯ เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา และศึกษาการพัฒนานิเวศวิทยาเขาน้ำซับ
เมื่อวันที่ 29 -30 มกราคม 255920160129_6896 (1)