สภา มก. มีมติให้สรรหาอธิการบดี มก.
และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
KAS_5419