นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

KAS_8069