นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559
KAS_4285-2