นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนองพระราชดำริวางผังโครงการจัดตั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 255912788250_761099550693207_498559412_n