วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์viroj