นายกสภา ฯ ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่าง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558

persident20_08-2