นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะฯ
เยี่ยมชมและมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน  และส่วนงาน
เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 25591_resize