นายกสภาฯ บรรยายพิเศษแก่นิสิตระดับปริญาญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559DSC_0841