สัมมนา “สภา มก. พบประชาคม มก. ครั้งที่ 1 ”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.
DSC_1353