นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน
Digital KU Day : Next Step towards a digital University
ขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล ตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

KAS_9357_2