นายกสภาฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร
ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๐ ปี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙KAS_8654-2