สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
KAS_4405