นายกสภาฯ เปิดงานการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

KAS_5352