สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้สรรหาอธิการบดีคนที่ 15
พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559KAS_7277