รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของ มก.
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
viroj_council3_2