นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54
พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 KAS_4795-2