นายกสภาฯ เปิดงาน สัมมนา
“ สหวิทยาการแห่งชีวิต เปลี่ยนความต่างเป็นพลัง”
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558
pic